ჩვენი სერვისები

რას გთავაზობთ


სხვადასხვა დანიშნულების, კერძოდ – სატრანსპორტო, სამშენებლო, საგზაო–კომბინირებული, სახანძრო, კომუნალური, სასოფლო–სამეურნეო, ტაქტიკური და ა.შ. საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკის იმპორტი და რეალიზაცია;

მიწოდებული პროდუქციის გაყიდვისწინა მომზადება, საგარანტიო მომსახურება და საგარანტიო პერიოდში აღმოჩენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა;

საავტომობილო და სხვა სპეციალური ტექნიკის უშუალოდ ქარხანა–მწარმოებლისგან მიღებული (ორიგინალი) სათადარიგო ნაწილებით მომარაგება და მისთვის პოსტ საგარანტიო პერიოდში სხვადასხვა სერვისული სამუშაოების ჩატარება და რემონტი (მათ შორის კაპიტალური).

signature